YÜZLERCE EĞİTİM PROGRAMI İÇİNDEN

ÖNE ÇIKAN GÜNCEL EĞİTİMLER

YARATICI DRAMA

20

Yabancı dil eğitiminde farklılık ve daha başarılı olabilmek için kullanılacak en iyi metot Yaratıcı Dramadır. Yaratıcı drama ile çocukların rahat iletişim kurmasını, empati yapmalarını, eleştirisel düşünme becerilerinin gelişmesini ve sosyalleşmelerini sağlayabiliriz. En önemlisi oyun yoluyla öğrendikleri bilgilerin kalıcı olmasını sağlarız.Yaratıcı Drama özelikle yabancı dil eğitiminde başta yurtdışı olmak üzere pek çok eğitim kurumunda başarı ile kullanılmaktadır. Bireyi eğitimin merkezine koyarak doğru gramatikal yapıların daha anlamlı ve kalıcı öğretilmesi mümkün olmaktadır. Geleneksel rollerden sıyrılmaya imkân tanıdığından artık öğretmen korkulan ve her şeyin doğrusunu bilen değil daha çok danışılan ve birlikte hareket edilen bir kişiye dönüşür. Hata yapma korkusu azalır ve bunun öğrenmenin bir parçası olduğu kabullenilir. Her yaş ve her dil seviyesi için bu eğitimde verilen bilgiler kullanılabilir. Yaratıcı drama sadece sözel değil 4 yetimize de hitap etmektedir: okuduğunu ve dinlediğini anlama, kendini yazarak ve sözlü ifade etmeEğitim süresince: Yaratıcı Drama ya genel bakış   (önemi, yararları, süreci etkileyen faktörler, uygulama basamakları, etkileri …) Yaratıcı drama örnekleri farklı amaç ve temalara göre uygulama ve ardından incelemesi
İncele
IELTS (SINAVI) HAZIRLIK KURSU

15

25 Şubat 2020 Eğitim Kayıtlarımız Başlamıştır!EĞİTİM PROGRAMI:Eğitim başlama tarihi Şubat- Mart 2020 olarak düşünülmektedir. Eğitmenimizin ders programına göre gün belirlenecektir. Eğitim günleri hafta içi 2 akşam 17:30 ile 20:30 saatleri arasında gerçekleşecektir. Eğitim toplamda 10 hafta sürecektir. IELTS sınavı hazırlık programına katılacak kişilerin, genel İngilizce programlarında olduğu gibi sıfırdan İngilizce öğrenmeleri söz konusu olmadığından, bu programa katılacak kişinin İngilizce düzeyinin en az orta ( intermediate, B1 CEFR ) düzeyde olması gerekmektedir. Eğitime katılmak zorunlu olup, toplam eğitim saatinin %10 oranında devam etmeyenlerin (eğitime 6 ders saati katılmayanların) eğitim programıyla ilişiği kesilecek.EĞİTİMİN İÇERİĞİ:IELTS (International English Language Testing System)IELTS Sınavları The British Council (BC), University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ve International Development Programme of Australian Universities (IDP) tarafından ortaklaşa geliştirilmiş İngilizce yeterlilik düzeyini saptamayı hedefleyen bir sınavdır.Iki farklı modül içermektedir:1) Akademik Modül:Academic Training Yazma: 1.bölüm (en az 150 kelime) (20 dk)2.bölüm (en az 250 kelime) (40 dk)Konuşma: Birebir görüşme (11-14 dk.)Akademik İngilizce Okuma: 3 bölüm, 40 soru (60 dk )Dinleme: 4 bölüm 40 soru( 30 dk ve artı 10 dakika cevap kağıdına aktarma süresi))2) Genel Modül:Genel İngilizce Yazma: (2 konu,150-250 kelime,60 dk.)Genel İngilizce Okuma: (3 bölüm, 40 soru, 60dk.)Konuşma (11-14 dk.)Dinleme: 4 bölüm 40 soru( 30 dk ve artı 10 dakika cevap kağıdına aktarma süresi)IELTS sınavında her bölüm 9 üzerinden ayrı ayrı değerlendirilir ve toplam skor için tüm bölümlerin ortalaması alınır.▪ IELTS sınavı hazırlık eğitim programı, IELTS sınavı soruları türleri esas alınarak hazırlanmıştır. Bu doğrultuda IELTS sınavında ölçülen dört beceri üzerinde durulmaktadır. Bunlar: Konuşma, Dinleme, Okuma ve Yazma becerileridir. Bu amaçla hazırlanan/ kullanılan materyaller sınavın doğasına uygun olarak akademik içeriklidir. Eğitimler, bu dört becerinin gelişmesi ve hızlanması amacına yöneliktir. IELTS hazırlık eğitimi seçilen modül çerçevesinde okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmek üzere verilen bir eğitimdir.General modül eğitiminde daha günlük kullanımların ve pratikliğin öne çıktığı materyaller kullanılırken, akademik modül eğitiminde akademik dilin ağırlıklı olduğu materyaller kullanılır.HEDEFLENEN SONUÇ:IELTS hazırlık eğitimine katılan öğrenci, en az orta düzeydeki İngilizce bilgisini, IELTS sınavında ölçülen beceriler doğrultusunda geliştirir. IELTS sınavı hazırlık programını tamamlayan öğrenci, dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini akademik yeterliliğe getirir.
İncele
BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

24

Bilirkişilik Eğitimi Bakanlık başvurusu gerekli evraklar ve bilgilendirme için http://bilirkisilik.adalet.gov.tr/ linkinden ulaşabilirsiniz.Bilirkişilik Temel eğitimiBeş yıllık meslekî kıdem kazanmış olan ve bilirkişilik yapmak isteyen kişilerin, bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren temel eğitim almaları gerekecek.Temel eğitim en az 24 ders saatinden oluşacak. Bunun 18 saati teorik ve altı saati uygulamalı eğitim olacak. Temel eğitime katılmak zorunlu olup, derslerin 1/12'sine devam etmeyenlerin (eğitime 2 ders saati katılmayanların) eğitim programıyla ilişiği kesilecek.Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsayacak.Uygulama eğitimi ise; Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerecek.Temel eğitimden muaf olanlarAlanlarındaki uzmanlıkları ve bilimsel yeterlilikleri dikkate alınarak, bilirkişilik temel eğitiminden ve listeye kaydolmaktan muaf tutulanlar da olabilecek.Öte yandan, Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları için, sadece kamulaştırma alt uzmanlık alanında görev yapmaları şartıyla, temel eğitim alma şartı aranmayacak.Bilirkişi olabilmek için gerekli şartlarBilirkişilik başvurusunda bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.-Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.-Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.-Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.-Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.-Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.-Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da daha fazla çalışma süresi aranan hallerde bu süre kadar fiilen çalışmış olmak.-Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.-Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlenen (Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Bilirkişilik Daire Başkanlığınca belirlenen) yeterlilik koşullarını taşımak.Öte yandan;Daha önce yaptığı başvurusu, meslekî olarak yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamayacak.Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduklarını ve bilirkişi olabilmek için gerekli şartları belgelendirmeleri halinde bilirkişiliğe kabul edilebilecek.Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları ile taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar için,Sadece kamulaştırma alt uzmanlık alanında bilirkişilik yapmaları halinde, fiilen beş yıl görev yapma şartı aranmayacak.BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ MÜFREDATI  · BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA)· BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER· (300 DAKİKA)· BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (250 DAKİKA)· BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI (200 DAKİKA)· BÖLÜM 5: UYGULAMA (300 DAKİKA)EĞITMEN KADROMUZ1.    Prof. Dr. Hacı CAN   2.     Prof. Dr. Erol AKI 3.      Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin IŞIK4.      Dr. Öğr. Üyesi Başak BAK5.      Dr. Öğr. Üyesi Ebru AY CHELLİ6.      Dr. Öğr. Üyesi Özge ÖZSOY7.      Dr. Öğr. Üyesi Ebru KARADEMİR8.      Dr. Öğr. Üyesi Arzu AŞÇI ZENGİN9.      Dr. Öğr. Üyesi Özlem DÖĞERLİOĞLU10.    Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Can GÖKSOY 11.    Dr. Öğr. Üyesi Hasan KARAKILIÇ 12.    Dr. Öğr. Üyesi Burak PINAR 13.    Dr. Öğr. Üyesi Esra KATIMAN14.    Dr. Öğr. Üyesi Ali G.TOKER15.    Dr. Öğr. Üyesi Tayfun ERCAN16.    Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Beşir ACABEY17.    Av. Gökhan PEKCAN Temel Eğitim Kayıt FormuKesin Kayıt Anında Temel Eğitim Kayıt Formunu Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze Teslim Ediniz.Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığına sizin adınıza ileteceğimizeğitim içerikleri bulunan web sayfamızda yer alan "Temel Eğitim Kayıt Formunu " tarih, isminiz soyadınız, ıslak imzanız ve fotoğrafınız ile Merkez Müdürlüğümüze elden teslim etmeniz konusunda gereğini rica ediyoruz. Kayıt formunun çıktısı birimimiz tarafından verilmemektedirEğitimlerimiz Güzel Sanatlar Fakültesi Binamızda D Blok'ta gerçekleşecektir.                                                                HAFTAİÇİ PAZARTESİSALIÇARŞAMBAPERŞEMBECUMA HAFTASONUCUMARTESİ17:30-18:20Yargılama Hukukuna İlişkin İlkelerİspat Hukukuna İlişkin Temel KavramlarBilirkişinin Nitelikleri Ödevleri ve Etik İlkelerBilirkişinin Nitelikleri Ödevleri ve Etik İlkelerBilirkişi İncelemesiRapor Yazılımı Usul ve Esasları9:30-10:20Uygulama Eğitimi18:30-19:20Yargılama Hukukuna İlişkin İlkelerİspat Hukukuna İlişkin Temel KavramlarBilirkişinin Nitelikleri Ödevleri ve Etik İlkelerBilirkişinin Nitelikleri Ödevleri ve Etik İlkelerBilirkişi İncelemesiRapor Yazılımı Usul ve Esasları10:30-11:20Uygulama Eğitimi19:30-20:20Yargılama Hukukuna İlişkin İlkelerİspat Hukukuna İlişkin Temel KavramlarBilirkişinin Nitelikleri Ödevleri ve Etik İlkelerBilirkişinin Nitelikleri Ödevleri ve Etik İlkelerBilirkişi İncelemesiRapor Yazılımı Usul ve Esasları11:30-12:20Uygulama Eğitimi20:30-21:20Bilirkişi İncelemesiRapor Yazılımı Usul ve EsaslarıÖğle arası 21:30-22:20  Bilirkişi İncelemesi13:00-13:50Uygulama Eğitimi    14:00-14:50Uygulama Eğitimi    15:00-15:50Uygulama Eğitimi
İncele
AGILE LEADERSHIP

15

Program hakkında detaylı bilgi almak için Pearson Professional Program Danışmanı Hande Aydoğdu ile iletişime geçebilirsiniz: +90 533 433 78 35 / hande.aydogdu@pearson.comProgram HakkındaLiderlikte çığır açın!Eski komuta kontrol modelleri, artık en muhafazakâr kuruluşlar dışında, tamamen geçmişte kaldı. Başarılı olmak, bir organizasyonu en iyi şekilde yönetebilmek ve tabii ki fark yaratmak için artık yeni bir liderlik modeli var: Agile Leadership! Agile Leadership, özyönetim ve öz disiplini yeni seviyelere taşıyor ve liderliğin tanımına dair geleneksel inançlara meydan okuyor.Agile Leadership eğitim programında, aşağıdaki konularda kendinizi geliştirerek, bu yeni liderlik tarzının ekipte rollerin nasıl yeniden tanımlayabildiğini öğreneceksiniz:Daha iyi kararlar alabilmek için yetkilendirme yoluyla ekibin motive edilmesi,Yüksek işlevli bir ekibin yaratıcılığının ve kapsayıcılığının önünün açılmasıKarar vermedeki önyargıların belirlenmesi ve yönetilmesi,Bireyler, ekipler ve kuruluşlar arasındaki anlaşmazlıkların müzakere edilmesi,Yetkilendirme ve güçlü kısıtlamalara dayalı ölçümler yoluyla başarının sağlanması.Bu eğitim programı ile yepyeni bir liderlik tarzını keşfedecek; iş yerinde ekibinizi, öz motivasyonu yüksek, eleştirel düşünebilen bir ekip haline getirebilecek bilgi ve donanıma sahip olacaksınız.Neler öğreneceksiniz:√ Kendi kendini organize eden ekipler oluşturmak,√ Liderliği kolaylaştırmayı ve oyunun gücünü,√ Karar bilimini ve insan zihninin “kestirme yolları”,√ Müzakere stilleri ve teknikleri,√ Farkındalık ve duygusal zekâ (EQ) ile önyargıları yönetmek.En Yeni Müfredat:Eğitim programının müfredatı;√ En seçkin araştırmaların bulgularına dayanıyor√ Teorinin pratik örneklere nasıl bağlandığını gösteriyor√ Pratik ve teorik bilgiyi bir araya getirmeyi hedefliyorSektör Tarafından, Sektör İçin Bu eğitim programı;√ en son araştırmaları ve akademik girdileri,√ pratik dünyayı en üst seviyede dahil etmek için sektör liderlerinin önemli girdilerini sunuyor.Yalnız değilsiniz!Eğitim programı boyunca her konuda size yardım edecek ve sizi destekleyecek bir öğrenme koçunuz olacak. Ders Programı1. Hafta Agile Liderlik SorunuLiderliğin TanımlanmasıGeleneksel LiderlikModern LiderlikAgile Liderlik2. HaftaAgile Liderlik SüreciÇerçevelemenin AmacıAgile’a UyumOyunun GücüUstalık, Özerklik, Amaç3. HaftaAgile Liderinin MücadelesiKarar Vermedeki Önyargıları AnlamakKarar Önyargısını YönetmeGizli Güçlerden YararlanmaOdağın Korunması4. HaftaKararları TasarlamaHızlı Gitmek için Yavaş İlerlemekDürtme DavranışıMüzakere Alanı RehberiSonuca Giden YolNotlandırma,Ders Sonrası Quiz’ler (% 0) - Muhtemelen derste cevaplandırılması gereken en önemli sorular, bunlar her dersten sonra belirlediğimiz seri sorulardır. Bunlar, öğrendiklerinizi hızlıca hatırlamanızı sağlar ve bu bilgileri unutmamanıza yardımcı olur.  Bir konuyu bellekte tutmanın en iyi yolu, ders bitiminde böyle seri sorularla, öğrendiklerinizi anımsayarak bu bilgileri belleğinize daha güçlü bir şekilde kayıt etmektir.Haftalık Quiz’ler (% 64) - Her hafta, o haftaya ilişkin kapsamlı bir quiz yapılır. Oldukça kolay olan bu quiz’ler, işlenen konuları tüm ayrıntılarıyla hatırlamanıza katkı sağlar. Quiz sırasında istediğiniz kadar deneme hakkına sahipsiniz. Sorulara olabildiğince ilk seferinde doğru cevabı vermeye çalışın, ama deneme hakkınızın sınırsız olduğunu unutmayın.Final Sınavı (% 32) - Final sınavı 20 sorudan oluşur. Tıpkı quiz’lerdeki gibi, finalde de istediğiniz kadar deneme hakkına sahipsiniz.Geribildirim Kontrol Noktası (% 4) - Class Central web sitesinde, size geri bildirim sağlayacak bazı bonus sorular bulunuyor.
İncele
LEADERS OF LEARNING

15

Program hakkında detaylı bilgi almak için Pearson Professional Program Danışmanı Hande Aydoğdu ile iletişime geçebilirsiniz: +90 533 433 78 35 / hande.aydogdu@pearson.comProgram Hakkında“Öğrenmeyi” keşfetmeye hazır mısınız?Öğrenmek nedir, hiç düşündünüz mü? Bir şeyleri nasıl öğrendiğimizi hiç merak ettiniz mi? En iyi nasıl öğrenebildiğinizi biliyor musunuz? Mesela not alarak mı daha iyi öğrenirsiniz yoksa dinleyerek mi? Peki, öğrenmeye dair kişisel bir teoriniz var mı?Leaders of Learning programında, kendi kişisel öğrenme teorinizi belirleyecek ve bu teorinin değişen öğrenme ortamına nasıl uyabileceğini keşfedeceksiniz. Bu eğitim programı, sadece okullara değil, daha geniş ve büyük anlamda bir “öğrenme”ye odaklanıyor.Eğitim sektörü muazzam bir dönüşümden geçiyor ve bu dönüşüm önümüzdeki yıllarda da hız kesmeden devam edecek. Nasıl öğreniriz, ne öğreniriz, nerede öğreniriz, neden öğreniriz gibi soruları bu eğitim programında tekrar gözden geçireceğiz. Leaders of Learning programında, Harvard Üniversitesi’nden Profesör Richard Elmore’un önderliğinde, Pearson Türkiye ve ETZ Akademi güvencesiyle öğrenme, liderlik, organizasyon yapısı ve fiziksel tasarım kavramlarını derinlemesine inceleyeceğiz.Neler Öğreneceksiniz:√ Kişisel öğrenme teorinizi nasıl belirleyeceğinizi,√ Liderliğin farklı öğrenme ortamlarında nasıl göründüğünü,√ Bir kurumun yapısının öğrenme teorilerine nasıl yansıdığını,√ Fiziksel ve dijital tasarımın öğrenmeyi nasıl şekillendirdiğini,√ Nörolojinin öğrenmenin geleceğini nasıl etkileyeceğini.Eğitim programının müfredatı;√ En seçkin araştırmaların bulgularına dayanıyor√ Teorinin pratik örneklere nasıl bağlandığını gösteriyor√ Pratik ve teorik bilgiyi bir araya getirmeyi hedefliyorSektör Tarafından, Sektör İçinBu eğitim programı;√ en son araştırmaları ve akademik girdileri,√ pratik dünyayı en üst seviyede dahil etmek için sektör liderlerinin önemli girdilerini sunuyor.Yalnız Değilsiniz!Eğitim programı boyunca her konuda size yardım edecek ve sizi destekleyecek bir öğrenme koçunuz olacak.Dersin BölümleriGirişLeaders of Learning programı nedir? Bu programda nasıl başarılı olabileceğinizi öğrenin. Öğrenme sektörü ve öğrenmenin geleceği üzerine düşünün. Öğrenme Şekilleri ile ilgili ölçme-değerlendirme çalışmasını tamamlayın.1: Öğrenme ŞekilleriÖğrenmek ne anlama gelir? Öğrenme hakkında farklı teorileri keşfedin ve öğrenme ile ilgili fikirleri sizin fikirleriniz ile en fazla örtüşen kurum ve liderleri tespit edin. Öğrenme kadranında nerede olduğunuzu bulmak için Öğrenme Şekilleri çerçevesini kullanın.2: Liderlik ŞekilleriLiderlik, öğrenme kurumlarının farklılığına göre nasıl değişiyor? Size yakın gelen liderlik yöntemleri ve değerlerini keşfedin. Farklı öğrenme kurumlarında inovasyonun nasıl farklılık gösterdiğini öğrenin.3: Kurum ŞekilleriBir kurumun yapısı, öğrenme ile ilgili inançlarını nasıl yansıtır? Kurumların kullandığı yöntemlerin sizin kişisel öğrenme teorinizle nasıl örtüştüğü üzerine düşünün. Belli bir kadrana girmeyen, çerçevelere tam oturmayan kurumları düşünün.4: Tasarım ŞekilleriFiziksel tasarım öğrenmeyi nasıl etkiler? Tasarım, dijital öğrenme için ne anlama gelir? Önemli tasarım sorularına nasıl cevap vereceğinizi ve öğrenme teorinizi nasıl destekleyeceğinizi öğrenin.SonuçŞu anda neredesiniz? Öğrenmenin geleceği ve kişisel öğrenme teoriniz üzerine genel olarak bir kez daha düşünün. Nöro-eğitimle gelen yeni fırsatlara odaklanın. Öğrenme yolculuğunuzda ilerlerken ne gibi seçimler yapacağınızı düşünün.NotlandırmaHer bölümde kısa quizler (Puanınızın yüzde %50’si)Öz-düşünme (Puanınızın %25’i)Tasarım ödevi (Puanınızın %25’i)Sertifikalarda puanınız belirtilmez, yalnızca geçtiğiniz gösterilir. Sertifikanız, Pearson ve HarvardX adı altında ayrı ayrı verilecektir.
İncele
FINTECH NAVIGATOR

15

Program hakkında detaylı bilgi almak için Pearson Professional Program Danışmanı Hande Aydoğdu ile iletişime geçebilirsiniz: +90 533 433 78 35 / hande.aydogdu@pearson.comProgram HakkındaFintech'i keşfetmeye hazır mısınız?Pearson Professional’ın sunduğu Fintech Navigator dersi ile Fintech'in finansal sektördeki statükoyu nasıl sekteye uğrattığını görecek ve bu durumun sunduğu fırsatlardan yararlanabilmek için gereken bilgi ve becerileri edinme fırsatını bulacaksınız. Pek çok konuda önemli bilgiler edineceğiniz bu ders sonunda, tek başınıza veya bir grupla birlikte, yerel veya bölgesel finansman fırsatları için uygun olabilecek yeni bir işletme veya ürün fikri sunacağınız bir proje hazırlayacaksınız.Pearson Fintech Navigator programı, katılımcılarını sektörle bağlantılı network’e dahil ederek ve onları kariyer gelişim modülleri ile destekleyerek, öğrenme ile istihdam ve/veya daha ileri çalışma hedeflerini birbirine bağlayan bir köprü görevini üstleniyor. Bu heyecan verici ders, kariyerinizi stratejik bir seviyeye yükseltmenize yardımcı olacaktır.Bu eğitim programında, sizden, yüz yüze oturumlarda bazı zorlu alıştırmaları tamamlamanız ve önemli grup projeleri hazırlamanız beklenmektedir. Program boyunca dünyanın önde gelen Fintech uzmanları David Shrier, Alex ‘Sandy’ Pentland ve Christopher Tucci tarafından destekleneceksiniz.Neler Öğreneceksiniz:√ Bu heyecan verici değişim ve yenilik dönemi ile ilişkili riskler ve fırsatlar konusunda derinlemesine bir anlayış geliştirmeyi,√ Fintech'in ne olduğu hakkında geniş ve derin bir anlayış geliştirmeyi,√ Fintech’in finansal sistemin geleceği üzerindeki etkilerini anlamayı,√ Alıştırmalar ve uygulamalı deneyimlerle Fintech bilginizi uygulamaya geçirmeyi.En Yeni Müfredat:Eğitim programının müfredatı;√ En seçkin araştırmaların bulgularına dayanıyor√ Teorinin pratik örneklere nasıl bağlandığını gösteriyor√ Pratik ve teorik bilgiyi bir araya getirmeyi hedefliyor√ Etkileşimli oturumlar, KOBİ önderliğinde Konuşmalar Dizisi, sınıf arkadaşları ve eğitmenler ile yapılacak fikir alışverişleri yer alıyor√ Rol canlandırma, tartışma, sunum ve vaka çalışmaları gibi uygulamalı alıştırmalar bulunuyorSektör Tarafından, Sektör İçinBu eğitim programı;√ Farklı endüstrilerdeki akranlarınız ile bağlantı kurmanızı,√ Endüstrinin önde gelen liderlerini tanımanızı,√ Bölgesel uzmanlara ulaşarak LinkedIn ağınızı yeniden yapılandırmanızı,√ Akranlarınız ve Pearson Professional mezunlarıyla çevrimiçi olarak bağlantı kurmanızı sağlayacaktır.Yalnız Değilsiniz!Eğitim programı boyunca her konuda size yardım edecek ve sizi destekleyecek bir öğrenme koçunuz olacak.Ders Programı Modül 1: Fintech'e GirişModül 2: Finansal İnovasyonun BağlamıModül 3: Tasarım Odaklı DüşünmeModül 4: Paranın Kökenleri ve GeleceğiModül 5: Finansal İşlemlerin GeleceğiModül 6: Altyapının GeleceğiModül 7: Fintech ve Akıllı ŞehirlerModül 8: Finansmanın GeleceğiModül 9: Öğrenim YansımalarıModül 10: Fintech Geleceğinizi PlanlamaBeklentilerProgramı başarıyla tamamlamanız için bir bitirme projesi (bir bireysel ödev, birkaç ekip ödevi ve Modül 9'daki ayrı bir bireysel ödevden oluşmaktadır) yapmanız gerekmektedir. Diğer tüm değerlendirmeler, içeriği anlamanız konusunda size geri bildirim sağlayacak ancak final notunuza katkıda bulunmayacaktır.Çalışma                                                                                                                          Son Teslim              PuanModül 2.12: Değerlendirici Kısa Sunum Ekip Ödevi                                                          2. Hafta             20Modül 3.13 Sizin İçin Bir Çözüm Seçme Bitirme Projesi Ekip Ödev                                  3. Hafta              5Modül 4.10 Tasarım / Prototip Ekip Ödevi                                                                          4. Hafta             20Modül 5.11 Piyasa Büyüklüğü ve Rekabetçi Ortam Ekip Ödevi                                         5. Hafta             20Modül 6.12 Pazarlama / Ürün Analizi Ekip Ödevi                                                               6. Hafta             20Modül 7.9 İş Modeli Ekip Ödevi                                                                                          7. Hafta             20Modül 8.3.1 İş Planı Ekip Ödevi                                                                                         8. Hafta              20Modül 9.2.1 Geleceğe Yönelik Rol Dağılımı Bireysel Ödev                                               9. Hafta              20                                                                                                                                                    Toplam Puan        145               
İncele
ÇAĞIMIZI ANLAMAK I : SİMÜLASYON KURAMI (JEAN BAUDRILLARD)

15

Eğitimin AmacıYaklaşık iki yüzyıl önce başlayan sanayileşme metafizik düşüncenin egemenliğine bir son vererek maddi yaşamın ön plana çıkmasına neden olmuştur. Kısaca ekonomi, bilim, teknoloji, sanayileşme, toplumsal hatta eğitim-kültür ve ahlak alanları akılcı düşüncenin egemenliği altına girmiştir. Başlangıçta özellikle Kuzey Batı Avrupa ve Anglo-Sakson ülkelerini etkisi altına alan “sanayileşmiş kapitalizm” zamanla az yada çok tüm dünyaya yayılmıştır.Sanayileşmiş kapitalizmi yalnızca ekonomi-teknoloji ağırlıklı biçimden ibaret bir sistem olarak görmenin yanlışlığına dikkat çeken Fernand Braudel kapitalizm aynı zamanda bir ideoloji, bir kültürdür demiştir. Bu doğru bir düşüncedir, çünkü teknolojinin kitlelere boyun eğdirme aracı olarak kullanılması ortaya kitleleri uyanmaya davet eden Marx, Marksist ideoloji ve Marksizm adı altında bir düşünce hareketinin çıkmasına neden olmuştur.Sanayileşmiş kapitalizm modernleşmeye önem verirken başlangıçta kitleleri dışlamış ve bu da onları modern-çağdaş bir demokrasi mücadelesi vermeye zorlamıştır. Her soruna metafizik bir açıklama getirme çağından her soruna akılcı-bilimsel çözüm getirme çağına geçilmiştir.Ancak kendinden önceki her düzen gibi yıpranan, yaşlanan kapitalizm 1950-1960’lı yıllarda gerçekleştirdiği “Tüketim toplumu” hamlesiyle bir mutasyon yaşayarak yoluna devam etmiş gibidir!İşte bu noktada devreye ünlü Fransız düşünür Jean Baudrillard’ın biçimlendirip, tanımladığı “Simülasyon kavramı ve kuramı” girmektedir.Bu seminer/ders iletişim alanında düşünce üretimiyle ilgilenen herkesi, geleceği planlamaya çalışan iş adamları, nasıl bir dünyada yaşadıklarını kavramaya çalışan (lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde eğitim gören) tüm üniversite öğrencileri, sanatçılar, sinemacılar, politikayla ilgilenenler ve tarihi, insan yada sosyal bilimleri seven ve kişisel gelişimlerine önem veren tüm insanları ilgilendirebilir. Özetle günümüze yada çağdaş dünyaya bugüne kadar bildiklerinden, öğrendiklerinden farklı bir şekilde bakmak isteyenlerin ilgisini çekebilecek bu düşünce yada kuram Marksizm sonrası dünyada belki de en çok tartışılan düşüncedir.   Eğitim İçeriği Toplumsal, politik, ekonomik, kültürelin yanı sıra iletişim, bilim, felsefe ve genelde yaşamın hemen her alanını kapsayan simülasyon kuramı Marksizmden sonra ortaya çıkan belki de en önemli eleştirel-düşünsel kuramdır.Simülasyon kuramını kavramak ondan önce gelen önemli çağdaş düşünce akımı yada akımlarını az çok tanımayı gerektirir. Bu yüzden Jean Baudrillard’ın ilk dönem çalışmalarının birçoğu Marksizm ve benzeri düşüncelerle görece bir hesaplaşma dönemi olarak nitelendirilebilir.Dolayısıyla bu kuram kendinden önce gelen ve güncel toplumsal, politik, ekonomik, kültürel yaşamı yansıtan düşüncelerin artık geçerliklerini yitirdiklerini göstermeden kendini kanıtlamakta zorlanabilirdi.Simülasyon kuramı dünya üzerindeki belli bir coğrafyada belli bir tarihsel-toplumsal süreç yaşandıktan sonra ortaya çıkmıştır. Bu sürece özgü en önemli unsurlar kitle iletişim araçları ancak daha özelinde televizyon, moda ve reklamlardır. Bunlar Baudrillard’a göre“Tüketim Toplumu” yada bir başka ifadeyle simülasyon evreninin en önemli gösterge yada kavramlarıdır.  Çağımızda öncelikle teknolojik bir terim olarak yaygınlaşan simülasyon daha sonra Baudrillard’ın dünyada giderek ünlenmesiyle birlikte sosyal bilimler, felsefe ağırlıklı açıklama/çözümlemelerde kilit bir rol üstlenen terim ve aynı anda simülasyon kuramının temel kavramlarından birine dönüşmüştür. Hiperakılcılık, hipergerçek, toplumsal ötesi, politika ötesi, ekonomi ötesi, transestetik, sessiz yığınlar, nesne, tüketim toplumunda yeniden tanımlanan fetişizm, arzunun yanı sıra müstehcenlik, obezite vs gibi daha pek çok terim ve deyimle simülasyon kuramının ürettiği çözümlemelerde karşılaşılmaktadır.Jean Baudrillard tarafından üretilen bu kurama özgü çözümleme ve ulaşılan sentezlerden hareketle Türkiye vb ülkeler yada toplumlarda bunların bir karşılığı ve alternatifleri olup olmadığı tartışılmaktadır.Bu etkinliğe katılmak isteyenlere etkinlik öncesinde bir yol haritası çizilerek içerik düzeyinde olabildiğince kapsamlı bilgi sahibi olmalarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz.Sonuç olarak içinde yaşadığımız dünyayı daha yakından tanımak isteyen insanlar “simülasyon kuramı” hakkında bilgi sahibi olduklarında çevreye ve dünyaya başka bir gözle bakılabileceğini göreceklerdi.Eğitmen Hakkında Prof. Dr. Oğuz ADANIR1951, İzmir. Saint-Joseph, Atatürk Lisesi, Lisans-Yüksek Lisans-Doktora Paris I, PANTHEON-SORBONNE.1979-1982 Ege Üniversitesi GSF Sinema-TV Blm1985- 2018 Dokuz Eylül GSF Film Tasarım Blm.Paris’te doktora öğrenimi sırasında önce Jean Baudrillard’ın metinleriyle  (1978) birkaç yıl sonra da kendisiyle (1982)  tanıştı. Dostlukları ünlü düşünür 2007 yılında aramızdan ayrılıncaya kadar sürdü. Jean Baudrillard’ın düşünceleri ve kitaplarını ülkemize tanıtıp 14 eserini Türkçeye kazandırdı. Bu konuda  “Baudrillard” (SAY Yay.) ve “Simülasyon Kuramı Üzerine Notlar ve Söyleşiler” (Eylül Sanat Yay.) adlı iki özgün kitap yayınladı. 2004 yılında Jean Baudrillard ve eşini İzmir Fransız Kültür Merkezinin de katkılarıyla İzmir’e bir konferans vermek üzere davet etti. “Simülasyon kuramı” ile ilgili yüksek lisans ve doktora düzeyinde seminerler düzenledi.
İncele
DESIGN THINKING

15

Program hakkında detaylı bilgi almak için Pearson Professional Program Danışmanı Hande Aydoğdu ile iletişime geçebilirsiniz: +90 533 433 78 35 / hande.aydogdu@pearson.comProgram HakkındaTasarım odaklı düşünmeye hazır mısınız?Design Thinking dersi ile sorunları tanımlamak ve çözmek için esnek, ancak sistematik bir süreç olan tasarım odaklı düşünmeye giriş niteliğindedir. Tasarım odaklı düşünmenin sanatsal bir yön gerektirdiği düşünülse de, aslında bu yaygın bir yanılgıdır çünkü bu düşünme biçimi sanatsal ilkeleri merkez olarak almamaktadır. Tasarım odaklı düşünme, sorunları çözmek için herhangi bir sektöre uygulanabilecek bir strateji ve düşünce yapısıdır.Design Thinking MicroMasters programının bir parçası olarak, bu derste sorunları değerlendirmek, fikir geliştirmek ve kullanıcıyı/müşteriyi düşünerek yenilikçi çözümler üretmek için kullanılan yöntemleri incelenecektir. Kullanıcı/müşteri anlayışının önemine ve arzu edilebilir, uygulanabilir ve geçerli fikirlerin geliştirilmesine odaklanan bu ders, tasarım odaklı düşünme sürecine baştan sona genel bir bakış niteliğindedir.Neler öğreneceksiniz?:√ Sorunları tanımlamak ve çözmek için sistematik süreci tanımlamayı,√ Problem çözmek için fikirleri formüle etmeyi,√ Ürün yapılandırmasını, işlevselliğini ve kullanıcı deneyimlerini birleştiren çözümleri ele almayı,√ Tasarım odaklı düşünme süreçlerini ve yöntemlerini tanımlamayı.Programın FaydalarıEn Yeni Müfredat:Eğitim programının müfredatı;√ En seçkin araştırmaların bulgularına dayanıyor√ Teorinin pratik örneklere nasıl bağlandığını gösteriyor√ Pratik ve teorik bilgiyi bir araya getirmeyi hedefliyorSektör Tarafından, Sektör İçinBu eğitim programı;√ en son araştırmaları ve akademik girdileri,√ pratik dünyayı en üst seviyede dahil etmek için sektör liderlerinin önemli girdilerini sunuyor.Yalnız Değilsiniz!Eğitim programı boyunca her konuda size yardım edecek ve sizi destekleyecek bir öğrenme koçunuz olacak.
İncele
ESNEK AMBALAJ YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

30

Programın Amacı: Eğitim, katılımcıların ambalaj yöneticiliği konusunda  gerekli  donanıma  sahip  olmalarını  ve  güncel bilgilere ulașarak kariyerlerinde ilerleme fırsatını edinmelerini amaçlamaktadır. Program içerisinde esnek ambalaj baskısı kapsamında kalite güvence ve gıda güvenliği, proses güvenliği,  rotogravür  baskı  silindirleri,  flekso  baskı  klișe,  baskı prosesleri, baskı hataları, filmler ve laminasyon gibi teknik konular olduğu gibi kișisel liderliğin kadim sırları, iletișim ve zaman yönetimi gibi alanlar da ișlenecektir.Kimler için:Fleksibıl Baskı Yöneticileri Fleksibıl Baskı Yönetici Adayları, İșletme ve Üretim Müdürleri, İșletme ve Üretim Șefleri, Satıș Yöneticileri1. Hafta29 Șubat Cumartesi 2020Kalite Güvence ve Gıda Güvenliği (Hasan Salih ACAR )• Gıda güvenliği nedir?• Yasal düzenlemelerde ambalajın gıda güvenliğine etkisi• Ambalaj mevzuatı• Ambalaj ön gereksinim programları ve risk analizi• ISO 22000 ve HACCPProses Güvenliği (Figen ÖNDER)• 6331 Sayılı İș Sağlığı Kanunu’na genel bakıș• Proseslerde alınması gereken güvenlik önlemleri (tehlike ve riskler)• Risk değerlendirme örnekleri ve acil durum planlarına genel bakıș• Esnek ambalaj sektörlerinde iș sağlığı ve güvenliği2. Hafta07 Mart Cumartesi 2020Rotogravür Baskı Silindirleri (Serap DEMİRKENT)• Silindir kaplama prosesi• Silindir yüzey hazırlama prosesi• Silindir gravür prosesi• Prova ve prova kontrol prosesi• Baskı sırasında rotogravür silindiri kaynaklı yașanması olası problemlerFlekso Baskı Klișe (Haluk SOYYÖRÜK)• Klișenin tanımı• Klișe teknolojileri• Klișenin baskıya olan etkileri• Aniloksların önemi ve özellikleri3. Hafta14 Mart Cumartesi 2020Kișisel Liderliğin Kadim Sırları (Oğuz BENLİOĞLU)• İnanmak• Saat ve pusula• Pencereni açık tut• Hedefini gözünün önünden ayırma• Verimliğin adımları4. Hafta21 Mart Cumartesi 2020Baskı Prosesleri (Prof.Dr. Efe Nejat GENÇOĞLU)• Fleksibıl ambalajlarda baskı türleri• Rotogravür baskı prosesi• Flekso baskı prosesi• Baskı proseslerinde kürlenmeBaskı Hataları (Prof.Dr. Efe Nejat GENÇOĞLU)• Mürekkep viskozite problemleri• Mürekkep renk tonu problemleri• Baskı malzemeleri seçimleri• Corona problemleri5. Hafta28 Mart Cumartesi 2020İletișim ve Zaman (Öğr. Gör. Șükrü KARA)• Genel iletișim• Beden dili• Topluluk önünde konușma• Zaman yönetimi6. Hafta11 Nisan Cumartesi 2020Solvent Bazlı Baskı Mürekkepleri (Günay VATANSEVER)• Fleksibıl mürekkep çeșitleri• Fleksibıl mürekkeplerin ana bileșenleri• Mürekkeplerin haslık ve dayanım özellikleri• Mürekkeplerin kalite testleriFilmler ve Laminasyon (Günay VATANSEVER)• Fleksibıl ambalajlarda kullanılan filmler• Filmlere uygulanan yüzey ișlemleri• Filmlerde yapılan kalite testleri• Fleksibıl ambalajlarda kullanılan laminasyon çeșitleri• Laminasyon tutkalları• Laminasyon hataları ve delaminasyon sebepleri7. Hafta18 Nisan Cumartesi 2020Baskı Öncesi Așamaları (Göksel ȘEN)• Baskı öncesi ekran prova eșleșmesi• Baskı öncesinde kalite kontrol süreçleri• Pantone renk kontrolü ve spektrofotometre kullanımı• PANTONE Certified Printer Program sertifikasyon süreç yönetimi
İncele
PİLOTAJ EĞİTİMİ

30

İZMİR’DE PİLOT OLMAK ARTIK ÇOK KOLAY!1998 yılından bu yana hizmet veren ve Dalaman Havalimanı’nda konuşlu True Course Uçuş Okulu; SHGM mevzuatı kapsamında hususi (PPL(A)) ve ticari pilot yetiştirme (ATP(A)) yetkilerine sahip bir uçuş okuludur. Tecrübeli yer dersi ve uçuş öğretmenleri, Cessna ve Piper uçaklarından oluşan 8 uçaklık filosuyla hizmet veren True Course Uçuş Okulu; yılın hemen her günü uçuş yapılabilen Dalaman ve İzmir lokasyonlarında olmasının yanı sıra öğrencilerin emniyet bilinciyle yüksek standartlarda hem teorik hem de uçuş eğitimlerini almalarını sağlamaktadır.Türkiye’deki ve dünyadaki artan pilot ihtiyacına karşılık Ege Bölgesi’ni bir havacılık ve uçuş eğitimi merkezi haline getirebilmek adına İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Ticaret Odası ve True Course Uçuş Okulu işbirliği ile siz değerli İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerine özel fiyat ve imkanlarla hem okuduğunuz bölümün diplomasını hem de eşzamanlı olarak uçuş lisansınızı almanızı sağlayacak bu proje ile karşınızdayız. Bu proje kapsamında İzmir Kemalpaşa’daki derslik, kütüphane, kafeterya, lüks yatakhane, simülatör, uygulamalı eğitim alanı, güvenlik ve transfer imkanları bulunan tam teşekküllü kampüsümüze 10 km mesafede, kendimize ait özel pistimizde uçuşlarımızı emniyetli şekilde gerçekleştiriyor olacağız.Türkiye’nin önde gelen havayolları ile yaptığımız protokol anlaşması gereği mezunlarımız koşulsuz şekilde mülakata katılacak ve tip eğitimi için imtiyazlardan yararlanacaktır. Bunun yanı sıra True Course Uçuş Okulu ülkemizdeki önemli eğitim kurumları ve Asya Pasifik Bölgesi’nde sektörün önemli oyuncularıyla işbirlikleri sağlamıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesi ve EKOSEM ortaklığıyla İzmir’de kampüs açan uçuş okulumuzda uzaktan eğitim yetkisi, uçak takip sistemi, uçuş planlama portalı, simülatör, CBT (Computer Based Training) odası ve Radio/Telephony laboratuvarı bulunmaktadır.  Havayollarında uçma imkanı sağlayan Modüler Havayolu Uçuş Lisansı (ATPL) eğitiminde 650 saat teorik eğitim, 215 saat uçuş eğitimi verilmekte olup okuduğunuz bölüme göre eğitim süresi farklılık gösterecektir. ATPL uçuş lisansını almak normal şartlarda 13-18 ay arası sürmekte olup siz değerli öğrencilerimizin devam edem örgün eğitimine olumsuz etki etmeyecek ve ders programına göre hazırlanan özel teorik ve uçuş eğitim programıyla daha uzun bir sürede lisansı almanız mümkün olacaktır. Böylelikle okulu bitirdikten sonra uçuş lisansı almak için ek zaman kaybı yaşanmayacaktır. Okulumuz 2 yıllık bölüm okuyan öğrenciye 2 taksit, 4 yıllık bölüm okuyan öğrenciye 4 taksit imkanı sunmakta olup 2 yıl geri ödemesiz, 10 yıl ödemeli ve %1.20 oranından daha az faiz oranıyla uçuş eğitimi kredisi imkanı vermektedir.Kayıt için 0252 792 52 70 no'lu telefondan veya ekosem@tcflight.com adreslerinden iletişime geçebilirsiniz.Eğitim Açıklaması UÇUŞ EĞİTİMİNİN İÇERİĞİPPL (Hususi Pilot Lisansı)  Bu kursta teorik ve uçuş olmak üzere iki ayrı içerik mevcuttur. Radyo - Telefon derslerinin haricinde toplam 120 saatlik 9 teorik ders başlığı bulunmaktadır. PPL eğitimi sayesinde ticari olmayan uçuşları gerçekleştirebilir ve tek motorlu uçağı görerek uçurabilirsiniz. PPL, ATPL eğitiminin ilk safhasıdır. PPL kontrol uçuşunun başarıyla tamamlanmasından sonra CPL (Ticari Pilot Lisansı), ME (Çok Motor Yetkisi), IR (Alet Yetkisi), Night Rating (Gece Uçuş Yetkisi), PIC (Pilot in Command) uçuşlara ve ATP Teori derslerine devam edilebilir.CPL  (Ticari Pilot Lisansı)CPL eğitimi PPL lisansına sahip olan pilot adayının ticari uçuş yapabilmesi için alması gereken eğitimdir. CPL sahibi bir pilot adayı kariyerinde bir üst seviyeye taşınarak eğitimin sonunda ticari pilot olarak çalışma yetkisi verir.ME (Çok Motor Yetkisi)Tek motor / PPL veya CPL pilot lisansına sahip olan pilot adayına çok motor tip yetkisi verir.IR/Instrumental Rating (Alet Yetkisi)IR kursunun amacı, PPL veya CPL sahiplerini, daha önceki aletli uçuş eğitimlerini ve tecrübelerini göz önüne alarak, aletli uçuş yetkisi için eğitmektir. Uçakları düşük görüş şartlarında (IFR altında)uçurabilmek için gerekli yeterliliği sağlamayı amaçlamaktadır.Night Rating (Gece Uçuş Yetkisi)Bu kurs öğrenci pilotun görerek uçuş şartları altında, sorumlu pilot olarak (PIC), uçuş becerisini geliştirmeyi amaçlar.ATPL (Havayolu Pilot Lisansı)Modüler ATP(A) kursunun amacı; pilotların ticari hava taşımacılığındaki, çok pilotlu ve çok motorlu yolcu uçaklarda pilot olarak görev yapabilecek yeterlilikte eğitip, CPL/IR(A) yetkisini alabilmesini sağlamaktır. Bu eğitimde 650 saat teorik, 215 saat uçuş eğitimi verilmektedir.HEDEFLENEN  SONUÇ: Pilot adayına emniyet bilinciyle ve SGHM mevzuatına uygun şekilde yüksek standartlarda verilecek olan teorik ve uçuş eğitimiyle kariyerine havayolu pilotu olarak devam etmesini sağlayan uçuş lisansını vermek.
İncele
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DUYARLI YAPILAR (CLIMATE RESPONSIVE BUILDINGS)

20

Eğitimin Amacı;Mimaride yaratıcılık ve iklime duyarlılık ekseninde farkındalık ve yenilikçi mimari unsurları geleneksel unsurlar ile harmanlayan bir yaklaşımın Dünya örneklerinin teknik detaylarına erişim imkanı sunmak,Yaratıcı Ekonomiler kapsamında yer alan mimarlık alanına dair, Dünyada başarılı eserlere imza atan Green Platform (Almanya) ekibi ile İEÜ'nde mimarlık alanına yaratıcı ve çekim merkezi olmasına katkı sunmak.Eğitim Hadef Kitlesi;Mimarlık öğrencileri, mimarlık sektörü firma çalışanları, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, inşaat mühendisliği mezun, öğrenci ve sektör temsilcileriKayıt Linki : https://forms.gle/fPrDeLq5bwYa5ZeQ7*Program içeriği Mimarlık bölümü ile istişare edilmiştir. 
İncele
SENARYO YAZARLIĞI

20

Eğitimin Amacı;Lise düzeyindeki öğrencilerin yazma becerilerini senaryo yazım teknikleri ile geliştirirken Üniversitemizin tanınırlığına katkı sunmak.Üniversitemiz Öğr.Gör. ve Umay Film Şti sahibi Berk Tuğcu'nun tarafından hazırlanan eğitim programı uygulanacaktır.*Program içeriği Sinema ve Dijital  Medya bölümü ile istişare edilmiştir.
İncele
YARATICI ANLATI SANATI

20

Eğitimin Hedefi;Yaratıcılığın bireysel ve girişimcilik dünyasına dönük yüzünde yazılı ve sözlü anlatı becerilerinin gelişimine katkı sunarken, İEÜ'nin üniversite +sektör bağlantılarına farklı bir boyutta katkı sunmak,*Geleneksel Anlatı Becerileri Pazarlama ve Marka İletişimi Beden ve Ses Hakimiyeti Yazılı Anlatı becerilerinde Masal tekniklerinin kullanımı ve SEO entegrasyonu,*İş dünyasında ikna becerilerinin başında gelen anlatı becerilerinin geliştirilmesi için beyaz yakalı çalışanları ve girişimci adaylarının gelişimine katkı sunmak.14 -21-28 Mart, 04-11 Nisan 2020 - Cumartesi günleri saat: 10.00-17.00Yer: İzmir Ekonomi Üniversitesi C-208*Program içeriği medya iletişim  bölümü ile istişare edilmiştir.
İncele
İŞ DÜNYASI İÇİN ANLATI BECERİLERİ

24

Eğitimin Amacı;Yaratıcılığın iş dünyasına dönük yüzünde yazılı ve sözlü anlatı becerilerinin gelişimine katkı sunarken, İEÜ'nin üniversite +sektör bağlantılarına üst düzey yönetici ve kurumsal işbirlikleri boyutunda katkı sunmak. *Yönetim, Pazarlama ve Marka İletişimi alanlarında gereken anlatı becerilerinde Masal tekniklerinin kullanımı*İş dünyasında ikna becerilerinin becerilerinin geliştirilmesi için üst ve orta düzey beyaz yakalı çalışanların gelişimine katkı sunmak* Dersler talep üzerine bir firma için kapalı grup ya da genel katılıma açık olarak İEÜ bünyesinde verilebilecektir.*Program içeriği medya iletişim  bölümü ile istişare edilmiştir.
İncele
AROMATERAPİ EĞİTİM PROGRAMI

15

Yeni dönem Aromaterapi Eğitim tarihleri yakında sitemizde ilan edilecektir.Programın  Amacı:  Eğitimde, Aromaterapi ile ilgili kapsamlı multidisipliner bir eğitim programı oluşturarak; alanındaki en değerli akademisyen profesörlerin ve hekimlerin vereceği eğitimlerde teorik dersler, temel bilgiler ve klinik deneylerin anlatılması ve aromaterapinin iki önemli uygulama alanının (Dermatoloji ve Ağrı) ele alınması hedeflenmektedir.Program İçeriği:Eğitim Başlığı: Ağrıda Aromaterapi UygulamalarıEğitmen:  Prof. Dr. Nilay ŞAHİNTarih: 22 Şubat Cumartesi 10.30-17.30Ağrı oluşum mekanizması ve Aromaterapinin ağrı üzerine etkisiRomatizmal Ağrıda kullanılan sabit ve uçucu yağlarRomatizmal ağrılarda Aromaterapi uygulamalarıGenel Sağlık için Aromaterapi uygulamalarıAğrı için Aromaterapi Karışımı HazırlanmasıEğitim Başlığı: Aromaterapi ve Uygulama AlanlarıEğitmen:  Prof. Dr. Ulvi ZEYBEKTarih: 23 Şubat Pazar 10.30-17.30Aromaterapide Uçucu Yağların Etki MekanizmasıAromaterapide Kullanılan Yağların DozuAntiviral Etkili Uçucuyağ Bitkileri ve İçerdikleri MaddelerUçucu Yağların Kimyasal Yapıları ve Kimyasal Yapılarına Göre Etki AlanlarıLavanta Uçucu Yağının Aromaterapide KullanımıGül Uçucu Yağının Aromaterapide KullanımıÖlmezçiçek Uçucu Yağının Aromaterapide KullanımıSaç Bakımı için Aromaterapi Karışımı HazırlanmasıEğitim Başlığı: Dermatolojide Aromaterapi  UygulamalarıEğitmen:  Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR Tarih: 14 Mart 2020 Cumartesi 10.30-17.30Cildin Genel Yapısını TanımaUçucu Yağların Cilt Üzerindeki Etki MekanizmasıDermatolojide Aromaterapi UygulamalarıAnti-aging için Aromaterapi Karışımı HazırlanmasıEğitim Başlığı: Aromaterapi Uygulamalarında Deneysel ve Klinik KanıtlarEğitmen:  Prof. Dr. Erdem YEŞİLADA Tarih: 15 Mart 2020 Pazar 10.30-17.30 Uçucu yağların beyin ve algılama işlevleri üzerinde etkisiUçucu yağların antimikrobiyal özellikleriSantral sinir sistemi üzerinde etkili uçucu yağlarGastro-intestinal şikayetlerde uçucu yağlarYaşlılarda aromaterapiDermatolojide aromaterapiBağışıklık sistemi ve aromaterapiUçucu yağlarda farmakolojik etkinlik parametreleriUçucu yağ uygulamalarında risk yönetimiEğitim Başlığı:  Aromaterapi Temel BilgilerEğitmen:  Prof. Dr. Ekrem SEZİK Tarih: 4 Nisan 2020 Cumartesi 10.30-17.00         Aromaterapinin Tarih Boyunca KullanımıKoku Fizyolojisi ve Kokunun Limbik Sistem Üzerindeki Etki MekanizmasıGenel etkinin açıklanmasıMasaj ve aromaterapiAromaterapide kullanılan önemli uçucu ve sabit yağlar, kaliteleriPratik reçetelerEğitim Başlığı: Aromaterapide Kalite, Cilt Bakımında Aromaterapi ve Fabienne Millet FormülleriEğitmen:  Fatma APAYDIN  Tarih: 5 Nisan 2020 Pazar 10.30-16.30Aromaterapide Kalite Kriterleri; Kalitenin Önemi ve AnlaşılmasıCilt Bakımında Aromaterapi (Hidrolatlar, cilt bakım karışımları ve cilt bakımında etkili yağlar)Fabienne Millet Practical Aromatherapy formülleriEczanelerde Aromaterapi UygulamalarıUçucu Yağların Yaşam Kalitesini Arttırmadaki RolüStres için Aromaterapi Karışımı Hazırlanması
İncele
HIZLI OKUMA ve ETKİN ALGILAMA ATÖLYESİ

25

Eğitim 29 OCAK 2020 tarihinde 13.00 - 16.00 arasında gerçekleşecektir.Yöneticilerin, çalışanlarınve öğrencilerin hızlı okuma ve etkin algılama becerilerini geliştirmek,  zaman kazanmak,  enerji seviyelerini yükseltmek, gizlipotansiyellerini keşfetmek konuları ile ilgili farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır.Atölyenin Amacı:Yöneticilerin, çalışanların ve öğrencilerin hızlı okuma ve etkin algılama becerilerini geliştirmek, zaman kazanmak, enerji seviyelerini yükseltmek, gizli potansiyellerini keşfetmek konuları ile ilgili farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır. Hedeflenen Sonuç:  Okuma hızınızı artıracak,  Okuduğunuzu daha iyi anlayacak,  Okuduğunuz bilgileri daha rahat hatırlayacak,  Evraklardaki, e-postalardaki, raporlardaki ve sözleşmelerdeki hataları çok daha kolay fark edeceksiniz.  Sınavlarda fark yaratacaksınız. Birinci Bölüm   - Okumanın önemi ve faydaları  - Türkiye’de okumaya ayrılan süre  - Okumanın nörobiyolojisi ve beyin gelişimi  - Okuma hızımızı düşüren sebeplerin analizi  - Bir dakikada kaç kelime okunduğunun analizi  - Okuduğumuzu anlama oranının belirlenmesi  - Beynin işlem yapabilme yeteneğinin ölçümlenmesi  - Kısa süreli hafızanın bilgi deformasyonun belirlenmesi  -Uygulamalar   İkinci Bölüm   -Uygulamalar  - Okuma hızımızdaki ve anlamamızdaki artış oranının belirlenmesi  - Beynin işlem yapma yeteneğinin gelişim oranının tespit edilmesi  - Kısa süreli hafıza değişiminin yeniden incelenmesi  
İncele
Akıl Oyunları Atölyesi

25

Eğitim 29 OCAK 2020 tarihinde 10.00 - 12.00 arasında gerçekleşecektir.Atölyenin Amacı;6 düşünme becerisi nedir? Hayatımızdaki etkileri nelerdir? Düşünme Şekilleri*Analitik düşünme*Yaratıcı düşünme*Uzamsal düşünme*Stratejik düşünme*Birden fazla çözüm bulma*Eleştirel düşünme Hedeflenen Sonuç; Hepimizde bulunan 6 düşünme becerisini kapsayan oyunlar ile eğlenerek güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerimizi keşfetmek 
İncele
YLSY Yurtiçi Dil Eğitimi

20

YLSY (Yurtdışı Dil Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim) Bursiyerlerinin Yurtiçi Dil Eğitimi Kayıtları Başlamıştır.1416 Sayılı Kanun Kapsamında Yurtiçinde Yabancı Dil Öğrenimi Görmesine İlişkin Katılımcıların Dikkatine!!Eğitim 01 ŞUBAT 2020 Tarihinde başlayacaktır.Dil seviyeleriyle ilgili bilgi verilecektir.Doldurmanız Gereken Evrak;YLSY Yurt İçi Dil Kursu Kabul Belgesi
İncele